PRAVICE STARŠEV, DOLOČENE V MEDNARODNIH DOKUMENTIH, USTAVI IN ZAKONIH

Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. V demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši oziroma njihovi zakoniti zastopniki. Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke (kurikulum), do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in pravico do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov. Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju ter organizaciji življenja in dela v vrtcu in skupini, kar jim mora vrtec formalno omogočiti. Pri tem morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca. Ob vstopu otroka v vrtec se staršem v dogovoru z vzgojiteljico omogoči postopno uvajanje otroka.

 

OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA:

da svojega otroka vpišete v vrtec in izpišete iz vrtca tako, da izpolnite ustrezen obrazec;
• redni vpis je v mesecu aprilu, v kolikor je v posameznih oddelkih prostor lahko vpisujete celo leto;
• da redno poravnate finančne obveznosti za opravljene storitve;
• da plačate ceno nadstandardnih programov, če ste otroka prijavili v tak program;
• da spoštujete sprejete dogovore in naš poslovni čas;
• da v primeru nalezljivih otroških bolezni to takoj sporočite odgovorni osebi v vrtcu;
• da v vrtec pripeljete otroka, ki s svojim zdravstvenim stanjem ne ogroža sebe in drugih;
• da najkasneje na dan vstopa otroka v vrtec vzgojiteljici izročite zdravniško potrdilo o zdravstvenem stanju otroka;
• da ob sprejemu otroka opozorite na posebnosti otroka, ki so pomembne za njegovo varnost in zdravje oz. priložite navodilo zdravnika;
• da so otroci obuti in oblečeni vremenu in napovedanim dejavnostim primerno;
• da mlajše otroke uvajate v vrtec postopno in ob svoji prisotnosti v dogovoru z vzgojiteljico;
• da sproti obveščate vzgojiteljico o spremembi podatkov o svoji dosegljivosti v času bivanja otroka v vrtcu;
• da se zanimate za otrokov razvoj in se vključujete v organizirane oblike sodelovanja z vrtcem.

 

PLAČILO VRTCA

Osnova za izračun višine prispevka staršev je dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji. Na podlagi te osnove je izdelana lestvica, ki starše razvršča v plačilne razrede. Več na spletni strani: www.scsd.si/znizanje-placila-za-programe-vrtcev.html.

 

Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljate z enotno vlogo – vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Vlogo oddate na pristojnem centru za socialno delo. Vlogo oddate v mesecu pred potekom veljavnosti odločbe oz.  15 dni pred vključitvijo otroka v vrtec.

 

Starši redno in pravočasno plačujejo svoj delež cene programa (najkasneje v osmih dneh po prejemu položnice).

 

V primeru neplačila mesečnega prispevka vrtec sproži postopek za izterjavo dolga z obrestmi in s stroški postopka v skladu z zakonom.

Starši, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok, z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ plačajo 30 % plačila za drugega otroka, ki jim je določeno kot znižano plačila vrtca, za vsakega nadaljnjega otroka pa so oproščeni plačila vrtca.

Plačilo staršev v odstotku od cene programa

dohodkovni razred povprečni mesečni dohodek na osebo  v % od neto povprečne plače plačilo staršev v odstotku od cene programa
1 do 18 % /
2 nad 18 % do 30 % 10 %
3 nad 30 % do 36 % 20 %
4 nad 36 % do 42 % 30 %
5 nad 42 % do 53 % 35 %
6 nad 53 % do 64 % 43 %
7 nad 64 % do 82 % 53 %
8 nad 82 % do 99 % 66 %
9 nad 99 % 77 %

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).